Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2492/TM-KV2
V/v đề án Tổng thể về quan hệ kinh tế, thương mại VN-EU

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Tổ Nghiên cứu Kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ thị Thủ tướng Chính phủ trong công văn số 670/VPCP-QHQT ngày 16 tháng 2 năm 2004, Bộ Thương mại đã dự thảo chi tiết và tóm tắt “Đề án Tổng thể quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - EU”. Trong đó chủ yếu nhấn mạnh đến quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với khu vực thị trường này.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực đầu tư, dịch vụ và những chủ trương giải pháp chiến lược trong quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu, Bộ Thương mại khó có thể dự thảo đầy đủ chủ trương và giải pháp chiến lược của các Bộ/Ngành liên quan và của Chính phủ.

Vì vậy, trên cơ sở Đề án chi tiết và Đề án tóm tắt mà Bộ Thương mại đã dự thảo, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ/Ngành liên quan về các lĩnh vực đầu tư và dịch vụ, đề nghị Tổ nghiên cứu giúp hoàn chỉnh “Đề án Tổng thể” cũng như “Chương trình Hành động của Chính phủ” nhằm tăng cường quan hệ toàn diện với Liên minh Châu Âu.

Bộ Thương mại mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý Cơ quan.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự