Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2489/TCT-PCCS
V/v: Khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần may
318/A4 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

 

Trả lời công văn ngày 22/5/2006 của Công ty cổ phần may hỏi về việc trích khấu hao TSCĐ đối với tài sản góp vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: Các Khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: "1. Chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

1.1. Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các Điều kiện sau:

a. TSCĐ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

b. TSCĐ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh TSCĐ thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c. TSCĐ phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty muốn tính khấu hao căn nhà là tài sản góp vốn vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì người góp vốn và Công ty phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu căn nhà này từ người góp vốn sang quyền sở hữu của công ty. Hết thời hạn góp vốn Công ty phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu của công ty sang quyền sở hữu của người góp vốn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương