Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2488/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế TNDN  

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1557/CT-TTr1 ngày 1/6/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về việc xử lý thuế TNDN do tính sai thuế suất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1 Mục V Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: "Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với cơ sở kinh doanh trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là 32%".

- Tại Điểm 1 Mục VI Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: "Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với cơ sở kinh doanh là 28%" và tại Điểm 1 Mục I Phần H Thông tư số 128/2003/TT-BTC có quy định: "Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2004".

 Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trong năm 2003 Công đoàn bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh có hoạt động kinh doanh và có phát sinh thu nhập chịu thuế TNDN thì đơn vị phải kê khai và nộp thuế TNDN với mức thuế suất thuế TNDN là 32%. Trường hợp đơn vị đã nộp thuế TNDN với mức thuế suất thuế TNDN là 28% theo biên bản của Kiểm toán Nhà nước thì đơn vị phải kê khai nộp bổ sung số thuế TNDN tính thiếu theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương