Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2486/TCT-TS
V/v: Thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Kon Tum

Trả lời Công văn số 1036/CT-THDT ngày 23/6/2006 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm do điều chỉnh chỉ giới giao thông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Kon Tum với nội dung "Trong quá trình quy hoạch đất đai tại địa phương có sự thay đổi chỉ giới giao thông làm cho phần diện tích đất đang sử dụng của tổ chức, cá nhân tăng lên. Như vậy đối với phần diện tích đất tăng thêm do điều chỉnh chỉ giới giao thông từ ngày 1/7/2004 về sau mà phần diện tích tăng thêm đó trước đây người sử dụng đất chưa có giấy tờ hợp pháp và nay cũng không có quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì thực hiện thu tiền sử dụng đất như thế nào" 

Để giải quyết thu tiền sử dụng đất theo đúng chính sách theo nội dung báo cáo, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum để xác định rõ diện tích đất nêu trên có phù hợp với quy hoạch và có được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không để làm căn cứ tính thu tiền tiền sử dụng đất. 

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương