Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2485/CV-TDTP
V/v tạm nhập tái xuất máy xé điếu thuốc lá của Công ty TL Bến Thành

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- UBND thành phố Hồ Chí Minh,
- Công ty Thuốc lá Bến Thành

 

Bộ Công nghiệp đã nhận được Công văn số 2687/UB-CNNN ngày 11 tháng 5 năm 2004 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 293/SCN-CN ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 052/BT ngày 07 tháng 4 năm 2004, Công văn giải trình bổ sung số 057/BT ngày 12 tháng 4 năm 2004 của Công ty Thuốc lá Bến Thành và hồ sơ kèm theo về đề nghị cho phép tạm nhập, tái xuất máy xé điếu thuốc lá. Về việc này, Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, Công ty Thuốc lá Bến Thành đã ký Phụ kiện thứ 11 Hợp đồng sản xuất ngày 22 tháng 3 năm 2004 với Công ty TNHH British - american Tobacco Marketing (Singapore). Theo đó, Công ty BAT sẽ cung cấp cho Công ty Thuốc lá Bến Thành 01 máy xé điếu, 01 bộ điều khiển chương trình và 50 khay thuốc lá, tổng trị giá khoảng 337.000 USD theo hình thức tạm nhập tái xuất (hàng không thanh toán).

Bộ Công nghiệp đồng ý về nguyên tắc đề nghị của Công ty Thuốc lá Bến Thành tạm nhập tái xuất thiết bị nêu trên nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và không tăng năng lực sản xuất thuốc lá.

Đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Công ty Thuốc lá Bến Thành thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về tạm nhập tái xuất thiết bị và thực hiện tốt Nghị định 76/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG
Châu Huệ Cẩm