Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2482/TCT-PCCS
V/v Chi phí bồi thường hoa màu.

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 152/CT.QLDN ngày 19/6/2006 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ hỏi về chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu liên quan đến doanh thu tỉnh thu nhập chịu thuế từ chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thực hiện đồng thời nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế”.

- Tại Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn việc xác định thu nhập chịu thuế và thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất trong đó có hướng dẫn chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu để có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất được tính vào chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

- Tại Mục VI Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC có hướng dẫn “Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi; miễn thuế, giảm thuế quy định tại Phần E Thông tư này đối với thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH xây dựng thương mại Diệu Hiền đang được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN thì thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất phát sinh không được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN. Đối với các Khoản chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu Công ty phải tính vào chi phí chuyển quyền sử dụng đất để xác định thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương