Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2479 TCHQ/KTTT
V/v xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu buộc phải tiêu huỷ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua có phát sinh vướng mắc trong việc thu thuế đối với hàng hoá còn nằm trong sự giám sát của cơ quan Hải quan nhưng bắt buộc phải tiêu huỷ. Để việc xử lý thuế phù hợp thực tế, tránh phiền hà cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Hàng hoá nhập khẩu còn nằm trong sự giám sát của cơ quan Hải quan, nếu đã mở tờ khai, có thông báo thuế nhưng khi cơ quan Hải quan kiểm tra để cho thông quan phát hiện có vi phạm buộc phải tiêu huỷ và đã tiêu huỷ thì ra quyết định không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Việc xử phạt vi phạm đối với hành vi nhập khẩu hàng hoá không đúng với quy định, buộc phải tiêu huỷ thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai hàng nhập khẩu phải lưu giữ hồ sơ hàng tiêu huỷ, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan giám sát việc tiêu huỷ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh Thành phố biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An