Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2475/TCT-PCCS
V/v: Khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty than Hạ Long

Trả lời công văn số 1652/CV-KTTC ngày 20/6/2006 của Công ty than Hạ Long hỏi về việc trích khấu hao TSCĐ đối với đường lò xây dựng cơ bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN và Điểm 2 Điều 13 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định về trích khấu hao nhanh đối với TSCĐ; Căn cứ thời gian thực tế của TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu Công ty có lãi thì những đường lò có thời gian tồn tại thấp, khi khai thác hết than phải phá huỷ để đảm bảo an toàn cho khai thác than ở mức sâu hơn được trích khấu hao và tính vào chi phí hợp lý vào thời gian là 03 năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương