Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2473/LĐTBXH-TL
V/v: hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH mía đường Bourbon Gia Lai
(Số 561 Trần Hưng Đạo, Ayunpa, Gia Lai)

Trả lời công văn số 118/SBGL ngày 30 tháng 6 năm 2006 của các Công ty về việc trả lương đối với người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Khoản 2, Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam, thì mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu do nhà nước quy định.

Vì vậy, đối với người lao động đã qua học nghề sau thời gian thử việc được tuyển dụng chính thức trước ngày 01 tháng 02 năm 2006 mà người sử dụng lao động đang trả lương mức thấp hơn mức quy định đối với lao động đã qua học nghề nêu trên thì phải Điều chỉnh lại ít nhất bằng mức quy định tại Nghị định nêu trên.

Đối với người lao động đã qua học nghề mà mức lương đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng cao hơn mức Nhà nước quy định thì kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2006 mức Điều chỉnh cụ thể do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận.

2/ Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 03/2006/NĐ-CP nêu trên thì Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2006. Vì vậy, đối với người lao động đang đuợc trả lương mức thấp hơn Nhà nước quy định thì tiền lương phải được Điều chỉnh từ ngày 01 tháng 02 năm 2006. Trường hợp doanh nghiệp chậm Điều chỉnh thì doanh nghiệp phải đền bù cho người lao động theo quy định tại Điều 59 của Bộ luật Lao động.

3/ Theo quy định tại Điểm 2, Mục III Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP nêu trên về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam, thì doanh nghiệp được quyền quy định hoặc vận dụng chế độ phụ cấp do Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước để trả cho người lao động phù hợp với doanh nghiệp mình (các chế độ phụ cấp đối với các công ty nhà nước gồm phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ  cấp lưu động và phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước và các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./. 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Sở LĐTB&XH tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân