Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2472/LĐTBXH-TL
V/v: Đơn giá tiền lương của công ty thuộc Tổng công ty hạng đặc biệt

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

Kính gửi: Tổng công ty Dầu Khí Việt Nam

Trả lời công văn số 1851/DKVN-TCNS ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Tổng công ty về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đối với công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc xây dựng đơn giá tiền lương theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước.

Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ thực hiện  việc xây dựng đơn giá tiền lương theo quy định tại Thông tư hướng dẫn số 09/2002/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và phải có ý kiến của chủ sở hữu trước khi Chủ tịch công ty quyết định đơn giá tiền lương.

Đối với công ty cổ phần thì Giám đốc công ty được quyền vận dụng quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên để xây dựng đơn giá tiền lương, trình Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Dầu khí Việt Nam được biết và hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân