Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2471/TM-KHĐT
V/v xuất khẩu tại chỗ của nhà thầu phụ có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Bộ Thương mại nhận được đề nghị của Công ty TNHH Nhà thép Tiền chế ZAMIL Việt Nam (văn bản số ZSV2097/CV ngày 21 tháng 5 năm 2004) và Công ty BlueScope Lysaght Việt Nam (văn bản không số đề ngày 24 tháng 5 năm 2004) về được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm của doanh nghiệp cho Công ty Showa Gloves theo chỉ định của nhà thầu nước ngoài Obayashi - Japan. Về vấn đề này Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Bộ Thương mại đã có văn bản số 2996TM/ĐT ngày 9 tháng 7 năm 2003 gửi Tổng cục Hải quan về xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo đó các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài trúng thầu xây lắp công trình tại Việt Nam được áp dụng Điểm 2 Mục VI Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Bộ Thương mại (văn bản xin gửi kèm theo).

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có Công ty THNN Nhà thép Tiền chế ZAMIL Việt Nam và Công ty BlueScope Lysaght Việt Nam, đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện quy định ghi tại Điểm 2 Mục VI Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Bộ Thương mại.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh