Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2471/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng doanh nghiệp liên doanh

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

 Kính gửi: Tổng công ty Dầu Khí Việt Nam 

Trả lời công văn số 1757/DKVN-TCNS ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Điểm 2, Mục IV Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước, thì các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có thể vận dụng quy định tại Thông tư này để xếp hạng doanh nghiệp.

Đối với Công ty Liên doanh dầu khí Mêkông được thành lập trên cơ sở vốn góp của các công ty nhà nước thì Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên để xem xét, quyết định xếp hạng cho Công ty. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Dầu khí Việt Nam được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân