Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2470/VPCP-ĐP
V/v báo cáo, kiểm điểm kết quả triển khai các Quyết định 168, 173, 186, 120 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai
 Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Đắk Lắk, Kon Tum
 Đắk Nông, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến
 Tre, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Xét đề nghị của Uỷ ban Dân tộc tại Báo cáo số 243/UBDT-VP ngày 6 tháng 5 năm 2004 về kết quả một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác Dân tộc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại các Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001 về phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên, Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg ngày 6 tháng 11 năm 2001 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long; Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 7 tháng 12 năm 2001 về phát triển kinh tế - xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc; Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2010; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm điểm và có kế hoạch triển khai mạnh mẽ các nội dung đã được giao trong các Quyết định nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tổ chức hội nghị sơ kết từng Quyết định. Báo cáo xin gửi về VPCP trước ngày 10 tháng 06 năm 2004.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy