Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2467/TCT-TS
V/v: Giá tính lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1401/CT-THDT ngày 29/6/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc về giá thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì: "Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường trong nước tại thời Điểm trước bạ".

Vì vậy, đối với tài sản là nhà, đất nhận chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hóa đơn (hoặc hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chuyển nhượng, hoặc kê khai của người nộp thuế) nhưng không được thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời Điểm trước bạ.

Trường hợp giá trị chuyển nhượng bằng vàng thì quy đổi sang tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời Điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Phạm Duy Khương