Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2461/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản; cơ quan quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thú y thủy sản 

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 851/STS ngày 07/8/2007 của Sở Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản; cơ quan quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thú y thủy sản (kèm theo), Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 15 mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XII đã được Quốc hội khóa XII thông qua, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo nêu trên cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng