Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2453/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ thuế GTGT và trích khấu hao TSCĐ trên đất thuê

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Trả lời công văn số 1979/CT-QLDN2 ngày 23/5/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT và trích khấu hao TSCĐ trên đất thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Tiết c Điểm 1.2 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; Điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN và hướng dẫn tại công văn số 3238 TCT-PCCS ngày 19/9/2005 thì: Doanh nghiệp có thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (không trực tiếp thuê đất của Nhà nước hoặc thuê đất trong khu công nghiệp) để xây dựng công trình trên đất thuê đó phục vụ cho kinh doanh đủ tiêu chuẩn là TSCĐ thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và trích khấu hao TSCĐ để xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định hiện hành đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Hợp đồng thuê đất có công chứng Nhà nước;

- Hóa đơn mua vật liệu xây dựng, thuê nhân công hoặc thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình XDCB mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

- Công trình phải nộp thuế trước bạ theo quy định (nếu có).

- Công trình được quản lý, theo dõi hạch toán quy định hiện hành về quản lý TSCĐ.

- Thời gian trích khấu hao TSCĐ của các công trình trên đất thuê phải phù hợp với khung thời gian sử dụng các loại TSCĐ quy định.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thế Phú có xây dựng công trình nhà xưởng trên đất thuê nếu không đảm bảo các Điều kiện nêu trên thì chưa đủ Điều kiện là tài sản cố định để được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và trích khấu hao tài sản cố định khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương