Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2452/TCT-PCCS
V/v: Xác định ưu đãi miễn giảm thuế TNDN  

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4824/CT-TTr3-Đ2 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế TNDN của Công ty I Hoa Chemical, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 3 Phần I Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Các doanh nghiệp có vốn ĐTNN và Bên nước ngoài tham gia HĐKTKD đã được cấp Giấy phép đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư

Theo báo cáo của Cục thuế tại công văn số 4842/CT-TTr3-Đ2 nêu trên thì: Công ty I Hoa Chemical được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép đầu tư số 455/GP-HCM ngày 26/2/2003 trong đó quy định Công ty được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án, được miễn thuế TNDN trong 04 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 04 năm tiếp theo với Điều kiện xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp năm 2003 là năm đầu tiên Công ty kinh doanh có lãi nhưng không đạt tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm theo quy định tại Giấy phép đầu tư vì vậy căn cứ theo quy định tại Điểm 4 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 Cục thuế đã xác định lại ưu đãi về thuế TNDN Công ty được hưởng theo mức độ đáp ứng Điều kiện của năm 2003 là đúng quy định; sang năm 2004 Công ty kinh doanh có lãi đồng thời đạt tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm theo quy định tại Giấy phép đầu tư thì Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Phạm Duy Khương