Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2451/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 6303CT-TTr1 ngày 29/5/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 9 Mục IV Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hướng dẫn: "Trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời gian hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện có những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi, giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các Điều kiện để hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan.

- Nếu những vi phạm nêu trên chưa được kiểm tra phát hiện mà cá nhân, tổ chức không tự Điều chỉnh hậu quả làm giảm số thuế thu nhập của năm tiếp sau khi hết thời hạn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì những vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốn thuế".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì:

1) Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được ưu đãi thuế TNDN, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế TNDN của thời kỳ miễn thuế thì số thuế TNDN phát hiện tăng thêm vẫn được miễn thuế.

2) Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được giảm thuế TNDN, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế TNDN của thời kỳ giảm thuế thì cơ sở kinh doanh không được hưởng giảm thuế đối với số thuế TNDN tăng thêm. Ngoài ra cơ sở kinh doanh còn bị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính vì làm giảm số thuế phải nộp NSNN. Trường hợp kiểm tra, phát hiện giảm số thuế TNDN trong thời kỳ giảm thuế thì cơ sở kinh doanh chỉ được hưởng giảm thuế TNDN theo số thuế TNDN kiểm tra phát hiện. Số thuế TNDN nộp thừa sẽ được chuyển sang khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

3) Sau thời gian miễn, giảm thuế TNDN cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tăng hoặc giảm thuế TNDN trong thời gian được miễn, giảm thuế mà cá nhân tổ chức không tự Điều chỉnh mà hậu quả đã làm giảm số thuế TNDN nộp Ngân sách Nhà nước của năm tiếp sau thời hạn được miễn giảm thuế TNDN thì xử lý theo hành vi trốn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương