Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2443/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Cần Thơ 

Trả lời công văn số 126/CT-TTr ngày 25/5/2006 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng doanh nghiệp chưa đến cơ quan thuế nộp hồ sơ đăng ký để cấp mã số thuế theo thủ tục đăng ký, nên chưa thuộc phạm vi Điều chỉnh của Luật thuế. Vì vậy, cơ quan thuế không có nghĩa vụ phải xác nhận cho doanh nghiệp về việc chưa làm thủ tục đăng ký thuế. Doanh nghiệp muốn trả lại giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp làm thủ tục theo đúng quy định tại Khoản 7 Điều 4 và Khoản 5 Điều 5 Chương II Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 2/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương