Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2441/TCT-PCCS
V/v Truy thu thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Hoàng Liên
(Hoàng Thi Lý, số 370 đường Trường Chinh, phường 13, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn không số ngày 08/05/2006 của Công ty TNHH Hoàng Liên về việc truy thu thuế; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 27 Chương VI Luật thuế doanh thu ngày 8/8/1990 của Quốc hội quy định: “Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế, hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu hoặc truy hoàn thuế trong thời hạn ba năm kể từ ngày khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế.”

Tại Điều 35 Chương VI Luật thuế Lợi tức ngày 8/8/1990 của Quốc hội quy định: “Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu hoặc truy hoàn thuế trong thời hạn ba năm kể từ ngày khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế.”

Căn cứ vào các quy định trên, tháng 9/2000, cơ quan chức năng mới phát hiện Công ty TNHH TM Hoàng Liên để ngoài sổ sách doanh thu và lợi tức kinh doanh của mặt hàng tơ sợi từ đầu tháng 3/1994 đến ngày 5/9/1997 thì sẽ xử lý như sau:

- Các khoản thuế doanh thu, thuế lợi tức Công ty có nghĩa vụ phải nộp Ngân sách Nhà nước mà thời điểm phải nộp theo quy định đã quá 3 năm trở về trước tính từ ngày Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm của Công ty thì Công ty không bị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính về thuế vì đã hết thời hiệu phải truy thu, truy hoàn thuế theo luật định.

- Các khoản thuế doanh thu, thuế lợi tức mà Công ty có nghĩa vụ phải nộp ngân sách Nhà nước mà thời điểm phải nộp theo quy định chưa quá 3 năm trở về trước tính từ ngày Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm của Công ty thì Công ty sẽ bị truy thu đủ số thuế trên vào Ngân sách Nhà nước và tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý phạt theo số lần đối với số thuế truy thu nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM
- Đại diện TCT tại TP.HCM;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương