Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2441/LĐTBXH-BHXH
V/v: xác định thời gian hưởng
chế độ hưu trí

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Sóc Trăng

Trả lời văn bản số 181/SLĐTBXH-LĐTC ngày 24/5/2006 của Quý Sở đề nghị hướng dẫn cách xác định thời gian hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP thì người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa một năm (12 tháng), thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng tiếp bảo hiểm xã hội một lần cho những tháng còn thiếu với mức 15% tiền lương tháng.

Những trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện sau khi đã thu đủ số tiền đóng bảo hiểm xã hội của thời gian còn thiếu. Nội dung này đã được quy định cụ thể tại Điểm b, Khoản 1, Mục II của Thông tư nêu trên. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ BHXH.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân