Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2440/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đồng Nai 

Trả lời công văn số 807/CT-TTHT ngày 5/5/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng công trình của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì: Thuế suất thuế GTGT 0% được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp Công ty TNHH Buwon Vina là doanh nghiệp chế xuất ký hợp đồng xây dựng nhà máy với Công ty TNHH G-Tech Việt Nam; ngày 29/9/2005 hai bên đã lập Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình và Công ty TNHH Buwon Vina đã thanh toán cho Công ty TNHH G-Tech Việt Nam một phần giá trị hợp đồng với thuế suất thuế GTGT 0%; đến ngày 15/12/2005 của Công ty TNHH Buwon Vina được cấp giấy phép chuyển đổi thành doanh nghiệp khu công nghiệp thì khoản tiền thanh toán còn lại và khoản tiền bảo hành (nếu có) khi Công ty TNHH Buwon Vina thanh toán được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương