Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2439/VPCP-VX
V/v Tổ chức Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam năm 2004

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (công văn số 37/BTC ngày 11 tháng 2 năm 2004) về việc tổ chức Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam năm 2004, thay mặt Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

Ban tổ chức Hội chợ, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Công nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tổ chức Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam năm 2004; xây dựng đề án và làm việc với Bộ Thương mại, Bộ Tài chính để xem xét đưa hoạt động triển lãm vào chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm Quốc gia theo quy định.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, Đoàn thể huy động các đơn vị tiêu biểu tham gia Hội chợ nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản