Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2439/TCT-PCCS

V/v: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần an ninh cộng lực
Đ/c: 104 Nguyễn Khuyến, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 12/CV-CL ngày 8/6/2006 của Công ty cổ phần An ninh cộng lực về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/. Tại Điểm 2, Mục VI Phần A Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đã quy định: "Hành vi trốn thuế là hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về thuế dẫn đến làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc được miễn, giảm" và tại Điểm 3, Mục VI này cũng đã quy định "Thời Điểm xác định cá nhân, tổ chức hoàn thành hành vi trốn thuế để xử phạt về hành vi trốn thuế là thời Điểm cá nhân, tổ chức hoàn thành việc kê khai số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế hoặc thời Điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế (nếu có) theo hồ sơ đề nghị của cá nhân, tổ chức đó".

Căn cứ vào quy định nêu trên thì trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế năm 2004, năm 2005 tại Công ty cổ phần An ninh cộng lực, cơ quan thuế đã phát hiện Công ty trong năm 2004 đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp khi kê khai tính thuế dẫn đến làm giảm số thuế phải nộp thì hành vi vi phạm này được xác định là hành vi trốn thuế. Công ty ngoài việc bị truy thu đủ số thuế trốn còn bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định tại Mục IV Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC nêu trên. Mức phạt về hành vi trốn thuế là phạt theo số lần tiền thuế trốn đối với mỗi hành vi vi phạm nhưng tối đa không quá 100.000.000 đồng trừ trường hợp Luật thuế có quy định khác.

2/. Sau khi quyết toán thuế, cơ quan thuế đã xác định lại doanh số kinh doanh thực tế năm 2004 của Công ty cổ phần An ninh cộng lực dẫn đến sự thay đổi số liệu năm 2005 mà Công ty đã kê khai thì hành vi này được xác định không phải là hành vi trốn thuế theo quy định tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương