Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2437/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng biên lai thu phí, lệ phí 

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 387/CT-AC ngày 20/6/2006 của Cục thuế về việc sử dụng biên lai thu phí; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp có thu, trung tâm làm nhiệm vụ thu hộ học phí cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thì khi thu tiền phải sử dụng biên lai học phí của các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

2- Trường hợp Trung tâm có tổ chức làm dịch vụ thì phải thực hiện kê khai nộp thuế trên số tiền dịch vụ mà trung tâm được hưởng quy định tại Hợp đồng đối với các trường. Khi nhận tiền dịch vụ từ các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thì Trung tâm phải xuất hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
Phạm Duy Khương