Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2436/TCT-PCCS
V/v: Lập hóa đơn khi phân chia doanh thu

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty NTT Việt Nam
Đ/c: 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 0T/2006/0013 ngày 26/6/2006 của Công ty NTT Việt Nam về việc lập hóa đơn đối với doanh thu nhận được từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT: Trường hợp Công ty NTT Việt Nam phát sinh doanh thu từ việc thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam thì Công ty NTT Việt Nam phải lập hóa đơn GTGT đối với doanh thu nhận được này. Trường hợp doanh thu được xác định rõ theo từng lĩnh vực hoạt động khác nhau thì Công ty NTT Việt Nam xuất hai hóa đơn ứng với mỗi phần doanh thu nhận được.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương