Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2429/BNV-CCVC
V/v Trao đổi về công tác cán bộ   

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Phúc đáp công văn số 1120/CV-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ có ghi “Công ty mẹ là chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi từ công ty thành viên hạch toán độc lập và đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty nhà nước …”. Tại Khoản c, Điều 64, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có ghi “Chủ sở hữu công ty là tổ chức có quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty …”. Đối chiếu với các quy định trên, thì Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi từ công ty thành viên hạch toán độc lập và đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty.

Việc bổ nhiệm các chức danh đó thực hiện theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Bộ Nội vụ trao đổi, để Tổng công ty thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (để biết)
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu VP, Vụ CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Trần Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2429/BNV-CCVC về việc trao đổi về công tác cán bộ do Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 2429/BNV-CCVC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Trần Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản