Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2425/TCT-TS
V/v: Thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Chi cục thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

Trả lời Công văn số 204/CV-CCT ngày 05/6/2006 của Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk về việc phân loại đường phố, vị trí để thu thuế nhà đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Mục II Thông tư số 83TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất:

- Điểm 1 (b) quy định: "Đối với các đô thị mới hình thành, chưa có tên trong bảng danh mục xếp hạng đô thị, thì tạm thời sắp xếp như sau:

+ Các đô thị nơi có trụ sở UBND tỉnh xếp vào đô thị loại IV;

+ Các đô thị khác (trừ thị trấn) xếp vào đô thị loại V;

+ Thị trấn".

Điểm này cũng quy định: "Riêng đối với thị xã, thị trấn thuộc các tỉnh miền núi, hải đảo phía Bắc và Tây Nguyên quá nhỏ, những thị trấn mới hình thành điều kiện sinh hoạt kém so với các thị trấn khác trong địa phương có thể xếp loại đường phố từ bậc 2", và: "Trong cùng vị trí đất nhưng do điều kiện thuận lợi có khác nhau, thì có thể hạ thấp mức thuế đất tối đa bằng 2 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định trong biểu dưới đây đối với lô đất có điều kiện thấp hơn".

- Điểm 1 (c) quy định: "Riêng đối với thị xã, thị trấn miền núi, hải đảo quá nhỏ, mới hình thành, điều kiện sinh hoạt kém so với các thị trấn khác, có thể áp dụng mức thuế sử dụng đất nông nghiệp cao nhất ở tại khu vực thị xã, thị trấn đó" và: "Trường hợp trong một đô thị có những thôn, xóm mà điều kiện sinh hoạt như vùng nông thôn, chuyên sản xuất nông nghiệp thì áp dụng thu thuế đất như vùng ven đô thị theo hướng dẫn tại Điểm 2 mục này".

- Điểm 2 (b) quy định: "Đối với đất khu dân cư, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven của đô thị loại II, loại III, loại IV và loại V là toàn bộ diện tích của thôn, ấp có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp với đất nội thị, mức thuế đất bằng 2 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong thôn, ấp".

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn căn cứ vào quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phân loại đường phố trong các đô thị thuộc tỉnh và phối hợp với các phòng ban trong huyện để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn ban hành quyết định phân loại vị trí trên từng loại đường phố thuộc huyện phù hợp với thực tế tại địa phương.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương