Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2422/TCT-PCCS
V/v: C/s thuế đối với hoạt động thu mua hàng nông sản

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Cửa hàng vật tư xăng dầu công ty nông thổ sản   
Đường Lê Duẫn – Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng

 

Trả lời công văn ngày 20/2/2006 của Cửa hàng vật tư xăng dầu công ty nông thổ sản I hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động thu mua hàng nông sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2.10 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: Thuế suất thuế GTGT 5% đối với: "Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản, nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, ướp đông, phơi sấy khô ở khâu kinh doanh thương mại (trừ các đối tượng quy định tại Điểm 2 Mục II Phần A Thông tư này)".

- Tại Điểm 1 công văn số 3155/TCT-PCCS ngày 12/9/2005 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW có hướng dẫn: "Từ ngày 1/10/2005 các cơ sở kinh doanh mua hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thủy sản của người trực tiếp sản xuất bán ra được lập trên "bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn" theo mẫu số 04/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính) để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN theo quy định tại Điểm 2, Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Điểm 9.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính".

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Cửa hàng có mua hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế của người trực tiếp sản xuất bán ra được lập bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn theo mẫu số 04/GTGT. Cửa hàng có mua sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế của người kinh doanh thì phải có hóa đơn mua vào theo quy định. Khi bán sản phẩm này, Cửa hàng lập hóa đơn với thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cửa hàng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương