Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2417/VPCP-QHQT
V/v xử lý kiến nghị của CTLD Hai Bà Trưng - Realty

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

Văn phòng Chính phủ nhận được kiến nghị của Công ty liên doanh Hai Bà Trưng - Realty (văn thư đề ngày 9 tháng 3 năm 2004) gửi Thủ tướng Chính phủ khiếu nại về việc thay đổi đối tác Việt Nam tham gia liên doanh theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mật Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xử lý dứt điểm các vấn đề pháp lý về đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất của đối tác Việt Nam trong liên doanh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên đối tác Việt Nam trước đây trong liên doanh có điều kiện tham gia Dự án trên cơ sở tự đàm phán, thoả thuận các vấn đề cụ thể của liên doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy