Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2415/BNV-TL
V/v chế độ trả lương làm thêm giờ  

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trả lời công văn số 80/BTMTVN ngày 02/8/2007 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về việc thanh toán chế độ trả lương làm thêm giờ đối với cán bộ, nhân viên thuộc Bảo tàng, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 mục IV Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức thì cán bộ, công chức, viên chức đã có chế độ quy định số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một ngày và số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng của cơ quan có thẩm quyền mà phải làm thêm giờ sau khi đã hoàn thành đủ số giờ tiêu chuẩn trong ngày theo quy định thì được hưởng chế độ trả lương làm việc thêm giờ.

Căn cứ điểm b khoản 2 mục II Hướng dẫn số 4057/HD-BVHTT ngày 30/9/2001 của Bộ Văn hóa thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ thì đối với các bộ phận tổ chức hoạt động cả thứ 7, chủ nhật thì tổ chức làm việc luân phiên và nghỉ hợp lý để thực hiện tuần có 2 ngày nghỉ.

Căn cứ các quy định nêu trên thì cán bộ, nhân viên thuộc Bảo tàng làm việc thứ 7, chủ nhật theo số giờ làm việc tiêu chuẩn và được bố trí 2 ngày nghỉ bù vào 2 ngày khác trong tuần thì không thuộc đối tượng được hưởng chế độ trả lương làm việc thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng