Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2414/LĐTBXH-TL
V/v: Đơn giá tiền lương năm 2006 của khối CSHT thuộc TCty đường sắt VN

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 716/TTr-ĐS ngày 10/4/2006 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7544/BTC-TCDN ngày 20/6/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương theo sản phẩm năm 2006 đối với khối Cơ sở hạ tầng thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 34.165.950 đồng/km duy tu đường sắt chính tuyến và quỹ tiền lương bổ sung ngoài đơn giá là 23.487 triệu đồng, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch tổng sản phẩm quy đổi bằng hiện vật năm 2006 là 7.720, 990 km.

2/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của các Giám đốc khối Cơ sở hạ tầng là 767,062 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ tiền lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

3/ Đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của các Giám đốc đối với các đơn vị thành viên thuộc khối Cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương của các Giám đốc theo thỏa thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên./. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN;
- Lưu: VP, Vụ TL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng