Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2410/BNV-CQĐP
V/v: trả lời đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau  

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 195/SNV ngày 19/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau về việc đề nghị xem xét lại địa giới hành chính giữa huyện Thới Bình và huyện U Minh thuộc tỉnh Cà Mau theo Chỉ thị 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Khi triển khai thực hiện Chỉ thị 364-CT, giữa huyện U Minh và huyện Thới Bình thuộc tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) không có tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa 2 huyện. Ủy ban nhân dân 2 huyện Thới Bình và U Minh đã dân chủ hiệp thương, ký thỏa thuận phân định địa giới hành chính giữa 2 huyện ở thực địa theo hiện trạng quản lý, khai thác sử dụng để làm căn cứ xây dựng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Chỉ thị 364-CT. Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính huyện U Minh và huyện Thới Bình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải ký xác nhận và đã được Liên ngành Trung ương nghiệm thu đạt 4 tính chất (Đầy đủ, Pháp lý, Chính xác, Thống nhất). Như vậy, bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364-CT của huyện Thới Bình và huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) đã hội đủ các yếu tố để trở thành cơ sở pháp lý cho chính quyền 2 huyện nói riêng và chính quyền các cấp nói chung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa giới hành chính.

Bộ Nội vụ thông báo để Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau được rõ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, TTr Trần Hữu Thắng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ CQĐP (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Lê Tư Duyến