Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2410/BKHCN-TĐC
V/v nhập khẩu phụ tùng xe máy

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi: Công ty Khi thác Khoáng sản Hoà Bình

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 323/CV ngày 12 tháng 02 năm 2003 và công văn giải trình số 366/KSHB-CV ngày 06 tháng 10 năm 2003 của Quý Công ty về việc nhập khẩu phụ tùng xe máy phục vụ sản xuất, lắp ráp xe máy. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phụ tùng xe máy do Jincheng Corporation sản xuất và cung cấp cho Quý Công ty thông qua Jincheng Group Imp & Exp Co., Ltd theo hợp đồng số 02/JC-BHC/010 ngày 28 tháng 12 năm 2002 để cung ứng cho Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất động cơ phụ tùng và lắp ráp ô tô xe máy (LISOHAKA) phục vụ sản xuất, lắp ráp xe máy LISOHAKA 150, đáp ứng yêu cầu về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp.

Theo quy định hiện hành, hàng hoá trên đủ điều kiện làm thủ tục thông quan tại cơ quan Hải quan.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan để giải quyết việc thông quan hàng hoá. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải