Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2409/TCT-CS
V/v chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ Gỗ Liên Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35/HAWA08 ngày 16/01/2009 của Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ Gỗ Liên Minh (Công ty) hỏi về chi phí hợp lý đối với hoạt động quảng cáo. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến về việc áp dụng văn bản ở từng thời điểm như sau:

Từ thời điểm từ 31/12/2008 trở về trước áp dụng theo quy định tại điểm 2.2.1 Mục III phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ thời điểm từ 01/01/2009 áp dụng theo quy định tại điểm 2.19 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị Công ty căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để tự xác định khoản chi phí quảng cáo thông tin hội chợ đến khách hàng Quốc tế trên các tạp chí nước ngoài vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức khống chế ở từng thời điểm theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương