Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2406/VPCP-CCHC
V/v Rà soát thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2004 

CÔNG VĂN

 

Kính gửi: Thủ tướng chính phủ

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “Tiến hành ngay việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình để sửa đổi, loại bỏ cac thủ tục hành chính gây phiền hà, cản trở công việc làm ăn của dân và doanh nghiệp; những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Trong tháng 6 năm 2004, các Bộ, ngành và địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả công việc này”. (Công văn số 276/CP-CCHC ngày 27/02/2004).

Để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, sớm hoàn tất việc rà soát để báo cáo gửi Chính phủ đúng thời gian quy định.

Báo cáo cần tập trung vào những nội dung chính sau đây:

1. Tình hình triển khai thực hiện công tác rà soát.

2. Kết quả xử lý các thủ tục sau khi rà soát, trong đó nêu rõ số lượng, nội dung các thủ tục đã hoặc dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ (nêu rõ tên văn bản quy định các thủ tục đó).

3. Những thủ tục hành chính đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ (được quy định trong Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và văn bản của các Bộ, ngành).

4. Các kiến nghị, đề xuất khác về các vấn đề có liên quan.

Kèm theo báo cáo, đề nghị có Phụ lục danh mục các văn bản quy định thủ tục hành chính đã được rà soát, các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và các văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ.

Báo cáo đề nghị gửi về văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 6 năm 2004./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao