Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2403/BBCVT-CNCNTT
V/v Nhập khẩu màn hình máy tính tinh thể lỏng LCD đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 4963/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu màn hình máy tính tinh thể lỏng LCD, Plasma đã qua sử dụng, Bộ Bưu Chính, Viễn thông có ý kiến như sau:

Màn hình máy tính tinh thể lỏng LCD, Plasma dùng cho máy vi tính thuộc nhóm sản phẩm công nghệ tiên tiến, trong nước chưa sản xuất được. Bộ Bưu Chính, Viễn thông chủ trương chưa cấm nhập khẩu đối với sản phẩm loại này đã qua sử dụng.

Vì vậy, Bộ Bưu Chính, Viễn thông xác nhận như sau:

Màn hình tinh thể lỏng LCD, Plasma dùng cho máy vi tính đã qua sử dụng là sản phẩm không bị cấm nhập khẩu theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu Chính, Viễn thông về ban hành Danh Mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Bộ Bưu Chính, Viễn thông trân trọng thông báo để Quý Cơ quan có cơ sở căn cứ xem xét và tạo Điều kiện giải quyết cho các doanh nghiệp nhập khẩu loại sản phẩm này.

Bộ Bưu Chính, Viễn thông  xin cám ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Minh Hồng