Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2402/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng đối với công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi: Tổng công ty cơ điện xây dựng nông nghiệp và thủy lợi

Trả lời công văn số 319/TCT-TCCB ngày 28/6/2006 của Tổng công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Mục IV, Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính quy định: “Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vận dụng các quy định tại Thông tư này thì phải thực hiện đúng các quy định về xếp hạng và xếp lương theo quy định tại Thông tư này. Riêng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng theo quy định của Thông tư này”.

Căn cứ quy định trên đối với các công ty thành viên của Tổng công ty khi chuyển đổi sang công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối), nếu vận dụng Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC để xếp hạng và xếp lương cho các chức danh quản lý thì công ty căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng (phù hợp với ngành, nghề được kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư nêu trên) có văn bản gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét thẩm định trước khi Hội đồng quản trị của công ty ra quyết định xếp hạng.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trả lời để Tổng công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân