Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2394/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định tín dụng với Ngân hàng Nordea Finlan Plc Phần Lan

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 4786/TC-TCĐN ngày 06 tháng 5 năm 2004) về việc ký Hiệp định tín dụng với Ngân hàng Nordea Finland Plc Phần Lan, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Tài chính ký Hiệp định hạn mức tín dụng với Ngân hàng Nordea Finland Plc - Phần Lan.

- Giao Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Điển làm đại diện cho Bộ Tài chính để nhận và chuyển các thông báo tố tụng (nếu có) trong khuôn khổ Hiệp định này cho Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao