Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2392/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

V/v: chính sách thuế GTGT

KÍNH GỬI: CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

 

Trả lời công văn số 229/CV/CT ngày 07/6/2006 của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 14, Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: "… dịch vụ tang lễ… Dịch vụ tang lễ bao gồm các hoạt động cho thuê nhà, xe ô tô phục vụ tang lễ của các tổ chức làm dịch vụ tang lễ, mai táng, hỏa táng".

Tại Điểm 3.14, Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "xây dựng, lắp đặt" thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ vào những quy định trên, dịch vụ xây lăng mộ của Công ty là hoạt động xây dựng, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Môi trường đô thị Nha Trang biết và thực hiện (gửi kèm bản photo công văn số 2657/TCT-PCCS ngày 8/8/2005 của Tổng cục Thuế).


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;

- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Phạm Duy Khương