Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2391/TCT-PCCS
V/v: Vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Dương 

Trả lời công văn số 2691/CT-TTr 2 ngày 29/4/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điểm 4 Điều 3 Chương I Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định: "Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần".

Căn cứ vào quy định nêu trên thì một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần, nếu đã xử phạt hành chính theo Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ thì không xử phạt hành chính theo Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ và ngược lại.

Nếu vụ việc phức tạp có yếu tố cấu thành tội phạm cơ quan thuế không ra quyết định xử phạt hành chính mà phải chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để Điều tra xử lý theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Cơ quan thuế chỉ xem xét ra quyết định xử lý hành chính về thuế sau khi cơ quan công an có thông báo chính thức là không tiến hành Điều tra hoặc có quyết định đình chỉ Điều tra.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương