Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2389/TCT-PCCS
V/v: Xử lý thuế do chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4183/CT-TTHT ngày 5/5/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về xử lý thuế do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc lập hóa đơn, chứng từ: Các tổ chức kinh doanh khi chưa có quyền sử dụng đất hoặc đã có quyền sử dụng đất nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng nhưng đã lập hóa đơn chuyển nhượng dự án và đã kê khai nộp thuế với cơ quan thuế từ trước ngày 1/1/2004 được xử lý như sau:

- Trường hợp trước ngày 1/1/2004, Tổ chức kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật thì không lập lại hóa đơn mà tiến hành xử lý như sau:

+ Nếu giá tại thời điểm chuyển nhượng cao hơn giá ghi trên hóa đơn thì Tổ chức kinh doanh lập hóa đơn đối với giá trị chênh lệch giữa giá tại thời điểm chuyển nhượng với giá ghi trên hóa đơn.

+ Nếu giá tại thời điểm chuyển nhượng thấp hơn giá ghi trên hóa đơn thì giá tính thuế theo giá hóa đơn.

- Trường hợp sau ngày 1/1/2004, Tổ chức kinh doanh mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án và được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật thì Công ty phải lập thủ tục thanh hủy hóa đơn cũ, lập hóa đơn GTGT mới trên cơ sở hợp đồng chuyển nhượng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.

2. Về xác định nghĩa vụ thuế: Tổ chức kinh doanh trong các trường hợp nêu tại điểm 1 nêu trên phải thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNDN như đề xuất của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4183/CT-TTHT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương