Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2388/TCT-ĐTNN
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Starprint Việt nam
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01 May 2006/TCT ngày 25/4/2006 của Công ty TNHH Starprint Việt Nam (Công ty Starprint) đề nghị hướng dẫn về thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì trường hợp năm 2003, các cá nhân nước ngoài ký hợp đồng với Công ty Starprint cung cấp dịch vụ đại lý bán hàng và mở rộng thị trường ở nước ngoài cho Công ty Starprint thì các cá nhân nước ngoài này không thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực tế về nội dung công việc, xác định kết quả công việc mà hai cá nhân thực hiện và so sánh với giá trị công việc do Công ty Starprint chi trả.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Starprint, Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Phạm Văn Huyến