Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2386/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA 

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 6097/CT-DD ngày 25/5/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thuế GTGT của Xí nghiệp cơ kim khí Hải Hà bán hàng cho dự án sử dụng nguồn vốn ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 2.2.2 Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA thì: "Chủ dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ, hoặc chủ dự án ODA được Ngân sách Nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại, được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 (là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT để thực hiện dự án ODA như hướng dẫn tại Điểm 3, Mục IV, Thông tư này; Trường hợp chủ dự án ODA giao thầu cho các nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) thực hiện xây lắp công trình, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khi lập hóa đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cung cấp theo hợp đồng ký với chủ dự án ODA như hướng dẫn tại Điểm 3, Mục IV, Thông tư này".

Về vấn đề này Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 2382 TCT/NV5 ngày 30/6/2003 hướng dẫn Cục thuế thành phố Hà Nội, Xí nghiệp cơ kim khí Hải Hà: Trường hợp Xí nghiệp cơ kim khí Hải Hà cung cấp hàng hóa cho Dự án Hỗ trợ y tế quốc gia và Dự án Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt là dự án được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ theo giá không có thuế GTGT thì Xí nghiệp cơ kim khí Hải Hà được hoàn lại thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để sử dụng cho việc cung cấp hàng hóa cho 2 dự án trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và giải quyết dứt Điểm vấn đề này./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưư: VT, PCCS.
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Phạm Duy Khương