Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2378 TM/XNK
V/v bổ sung cửa khẩu tạm nhập vật liệu nổ công nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng)

Trả lời công văn số 764/VLN ngày 10 tháng 05 năm 2004 của Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng về vấn đề nêu trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung cửa khẩu tạm nhập là Đà Nẵng vào văn bản số 0321 TM/XNK ngày 19 tháng 01 năm 2004 của Bộ Thương mại để Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng thực hiện việc tạm nhập tái xuất vật liệu nổ công nghiệp sang Lào.

Các quy định khác nêu tại văn bản số 0321 TM/XNK dẫn trên không thay đổi.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu