Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2378/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt về hành vi vi phạm về hóa đơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Tuyên Quang 

Trả lời công văn số 443/CT-TTr ngày 20/4/2006 của Cục thuế tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý đối với hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung Biên bản kiểm tra của Chi cục thuế huyện Sơn Dương đính kèm công văn nêu trên: Đài Viễn thông huyện Sơn Dương ký hợp đồng xây dựng với ông Phùng Duy Hán và ông Nguyễn Xuân Trọng. Tuy nhiên hóa đơn thanh toán công trình xây dựng nêu trên lại do hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Quang xuất cho Đài Viễn thông huyện Sơn Dương. Về việc này ông Nguyễn Thanh Quang cho biết ông không trực tiếp ký hợp đồng xây dựng với Đài Viễn thông huyện Sơn Dương mà có ủy quyền lại cho ông Phùng Duy Hán, ông Nguyễn Xuân Trọng đứng ra ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng với Đài Viễn thông huyện Sơn Dương và ông Nguyễn Thanh Quang đã kê khai nộp thuế đối với toàn bộ số hóa đơn này. Vì vậy, đề nghị Cục thuế tỉnh Tuyên Quang phải kiểm tra, làm rõ nếu thực tế phát sinh đúng theo giải trình của ông Nguyễn Thanh Quang thì việc xuất hóa đơn của ông Nguyễn Thanh Quang cho Đài Viễn thông huyện Sơn Dương là hợp pháp.

Trường hợp qua kiểm tra xác định việc thực hiện hợp đồng xây dựng với Đài Viễn thông huyện Sơn Dương là do ông Phùng Duy Hán, ông Nguyễn Xuân Trọng thực hiện và việc xây dựng này không phải do ông Nguyễn Thanh Quang ủy quyền thì việc ông Nguyễn Thanh Quang xuất hóa đơn cho Đài Viễn thông huyện Sơn Dương là không hợp pháp. Cục thuế tỉnh xem xét xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm của ông Nguyễn Thanh Quang theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương