Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2374/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cargill Việt Nam

Trả lời công văn số 02/2006 ngày 15/5/2006 của Công ty TNHH Cargill Việt Nam hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: "Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

+ Trường hợp dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.

+ Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng các Điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án".

- Tại Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: "Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

3.2. Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A".

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Cargill Việt Nam có thành lập chi nhánh sản xuất tại tỉnh Long An mà dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực (thuộc danh Mục A), khác địa bàn với trụ sở chính của Công ty thì được hưởng ưu đãi theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng. Phần thu nhập tăng thêm (được hạch toán xác định riêng) do dự án đầu tư này mang lại thì được áp dụng mức thuế suất 20% trong 10 năm và sẽ được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương