Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2374/TCHQ-KTTT
V/v báo cáo số liệu phục vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo yêu cầu của Quốc hội về việc cung cấp số thuế thu từ mặt hàng ô tô nhập khẩu trong các năm 1995 đến 2003. Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các địa phương kiểm tra lại tình hình nhập khẩu ô tô (kể cả linh kiện) tại đơn vị, báo cáo về Tổng cục số thu thuế từ mặt hàng ô tô nhập khẩu theo mẫu biểu dưới đây:

Đơn vị tính: tỷ đồng

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Số thuế thu từ mặt hàng ô tô nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thuế thu từ linh kiện ô tô nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và báo cáo (Fax: 04-8.723.856) về Tổng cục trước ngày 28 tháng 5 năm 2004.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An