Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2369/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ đối với dự án được giao đất

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 744 CTBT/THDT ngày 12/6/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc thu lệ phí trước bạ của đất dự án khu dân cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điểm 3 (d) Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ là: "Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các Mục đích sau đây:… d/ Đất xây dựng nhà để bán mà tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp xây dựng nhà để ở, để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hoặc cho thuê nhà và hoạt động kinh doanh khác).

Theo đó, trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo giá bán đấu giá cho Công ty xây lắp Rạng Đông (theo quy định của pháp luật về đất đai) để đầu tư xây dựng kinh doanh nhà để bán thì Công ty xây lắp Rạng Đông không phải nộp lệ phí trước bạ khi được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trường hợp Công ty xây lắp Rạng Đông không xây nhà mà phân lô, bán nền thì người mua đất (nền nhà) phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương