Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2366/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng hóa đơn tự in đối với các Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1067/CT-AC ngày 24/4/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc sử dụng hóa đơn tự in đối với các đơn vị thuộc Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/. Việc xác định đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam phải căn cứ vào một số giấy tờ như: Quyết định thành lập; Giấy phép đăng ký kinh doanh và một số hồ sơ, giấy tờ có liên quan khác.

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1, Mục I Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và Mục I Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế TNDN thì các đơn vị chính phải có trách nhiệm kê khai và đăng ký với cơ quan thuế tất cả các đơn vị trực thuộc.

2/. Tại Điểm 1.5, Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn quy định: "Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu… phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn và nộp lại toàn bộ số hóa đơn chưa sử dụng cho cơ quan thuế nơi cung cấp đăng ký sử dụng".

Căn cứ vào quy định nêu trên, Tổng công ty than Việt Nam và các đơn vị trực thuộc khi chuyển đổi lên thành Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam phải thực hiện thanh, quyết toán hóa đơn với cơ quan thuế theo đúng quy định và nếu có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn tự in thì phải đăng ký sử dụng với cơ quan thuế theo đúng hướng dẫn tại Điểm 2, Mục V Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên và nội dung hướng dẫn tại công văn số 841 TCT/TVQT ngày 25/3/2004 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Phạm Duy Khương